Ochrana zdraví dítěte v mateřské škole

V souladu s ust. §29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. §30 odst. písm. c) školského zákona). Půjde nejen o obecná zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého dohledu, též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Rovněž lze citovat ust. § 7odst. 3 zákona č. 528/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. Jeho ust.§ 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí, a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Platné právní předpisy tedy umožňují (či přímo ukládají) mateřským školám upravit podmínky provozu školy i s ohledem na předcházející šíření infekčních onemocnění, přičemž se domníváme, že není vyloučeno ani neumožnění přítomnosti nemocných dětí (dětí jevících známky akutního onemocnění) při vzdělávání. Vždy se však musí jednat o případy, které (vzhledem k základnímu právu dítěte na vzdělávání v dané škole) dočasnéomezení jeho účasti odůvodňují, tj. kdy je skutečně ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí a takové opatření je přiměřené. Ve školním řádu lze též zakotvit obdobné povinnosti zákonných zástupců (tj. povinnost sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ ho ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném) a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odts. 1 písm. b) školského zákona.
© Designed by MJ, Sevenheaven production
Smirnice školy ke zpracování osobních údaju
ZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies
Platba školného/stravného