ZKRÁCENÉ ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

• Děti se přijímají do MŠ od 6.30 do 8,30. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivézt i po deváté hodině (návštěva lékaře a jiné důvody)
• Rodiče nebo jejich pověření zástupci předávají dítě učitelce ve třídě!
• Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření – dohoda o vyzvedávání dítěte – se vyplní na počátku školní docházky. Bez tohoto pověření učitelka nikomu dítě nepředá
• Do MŠ patří pouze dítě zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí!
• Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ
• Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny
• Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit nejpozději do 8.00 hod. daného dne
• Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné (stravné je splatné vždy do 15. dne v měsíci)
• Rodiče mají právo kdykoli přijít do MŠ a zúčastnit se vzdělávacích aktivit
• Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho aktivně zúčastnit
• Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě)
• Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:
- když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy
- když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním není úspěšné
- když ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte
- když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby
© Designed by MJ, Sevenheaven production
Smirnice školy ke zpracování osobních údaju
ZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies
Platba školného/stravného