Vytvooení ZDRAVÉ ŠKOLY JE pro nás to nejduležitijší.
Co to znamená?
Hlavní motto: "Ditství je toeba chápat jako nedílnou soueást života, nikoli jako pouhou poípravu na nij…"
Sekundární motto: "Vedeme a vychováváme diti ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu a zdravým mezilidským vztahum, chráníme a posilujeme jejich zdraví a lidský charakter i inteligenci."

Spolupráci s rodiei bereme jako nedílnou soueást kompletní pedagogické práce s dítitem, proto velkou pozornost klademe i na vzájemnou komunikaci mezi ueitelem a rodieem, v poípadi oboustranných návrhu, poipomínek a zlepšení.
Vážení rodiee a milé diti,
na tichto stránkách budete v prubihu celého školního roku informováni o novinkách, zminách, duležitých informacích a akcích pooádaných naší mateoskou školou.
VÍCE INFORMACÍ ZDE

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Č.j. MS30/2023

Plánované akce a projekty pro školní rok 2022 - 2023

ZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies